AKCIJA-Posuda za podgrevanje supe Chafing na gel 7L

дин.0.00

Opis

HACCP je skraćenica od Hazard Analysis Critical Control Point što u
prevodu na srpski jezik znači Analiza Opasnosti i Kritične Kontrolne Tačke.
Predstavlja logičan, naučno zasnovan sistem kontrole procesa proizvodnje i
distribucije prehrambenih proizvoda, koji omogućava:
  • Identifikaciju i procenu svih mogućih opasnosti, tj. svakog fizičkog,
    hemijskog ili biološkog rizika, u svim fazama procesa proizvodnje
    prehrambenih proizvoda uključujući sve međuprocese i distribuciju;
  • Određivanje neophodnih mera za njihovu prevenciju i kontrolu;
  • Sigurnost da će te mere biti uspešno i na delotvoran način sprovedene.
    Za razliku od kontrole gotovih proizvoda na kraju proizvodnog procesa,
HACCP predstavlja preventivni sistem koji osigurava bezbednost hrane
u svakom koraku procesa proizvodnje. Razvija se posebno za svaki proizvod/grupu
proizvoda ili proces, i treba da se definiše i uspostavi tako da odgovara
specifičnim uslovima proizvodnje i distribucije svakog proizvoda posebno.

Definisan u najkraćem, HACCP je sistem koji se može upotrebiti kao niz
postupaka za kontrolu procesa i osetljivih tačaka u lancu proizvodnje hrane, sa
krajnjim ciljem da potrošač konzumira namirnicu, u stanju i na način koji će
biti bezbedan po njegovo zdravlje.

Vodi poreklo od Pillsbury Company koja je radila za NASU i laboratorije
američke vojske. Bio je zasnovan na inženjerskom principu analize greške,
načina i efekta u bilo kojoj fazi procesa i postavljanjem efektivnih kontrolnih
mehanizama. Sprovođen je u cilju mikrobiološke bezbednosti hrane u ranim fazama
kosmičkih istraživanja SAD-a, kako bi se svela na minimum verovatnoća trovanja
hranom u svemiru.

Sistem je prihvaćen sedamdesetih godina i od tada je međunarodno priznat kao
HACCP sistem za proizvodnju bezbedne hrane. Priznat je i od Svetske zdravstvene
organizacije (WHO), kao najefikasnije sredstvo u kontroli bolesti izazvanih
hranom. HACCP sistem danas postaje uslov i legitimacija za međunarodnu trgovinu
hranom, a u većini evropskih zemalja je zakonski uslovljen. Što se tiče stanja
u Srbiji, iako su prednosti HACCP sistema još uvek nedovoljno poznate većini
privrednih preduzeća, pozitivna je činjenica da zainteresovanost i tendencija
za njegovim uvođenjem beleže blagi porast. Implementacija HACCP sistema je trenutno
jedan od osnovnih preduslova za izvoz naših proizvoda i osvajanje evropskog
tržišta istim.

Subjekti u poslovanju hranom dužni su da
uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje,
prerade i prometa hrane, osim na nivou primarne proizvodnje, u svakom objektu
pod njihovom kontrolom, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske
prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP)…“
 Član 47. Zakon o bezbednosti hrane, Sl.g.R.Srbije br. 41-09, 29.05.2009.g

Komentari

Nema komentara.

Dajte ocenu “AKCIJA-Posuda za podgrevanje supe Chafing na gel 7L”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

cetrnaest − 14 =